Deze garantievoorwaarden vormen een vrijwillige extra prestatie van Bobby & Jazz Constructions B.V., handelend onder de naam Westland Verandas, gevestigd te ‘s-Gravenhage, Nederland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81771495  (hierna te noemen: “Westland Verandas”). De klant kan de in deze voorwaarden omschreven prestaties conform deze garantievoorwaarden opeisen. Westland Verandas behoudt echter de beslissingsbevoegdheid over een garantieclaim.

Inhoud van de garantie

 1. Westland Verandas garandeert het recht op kosteloze vervanging en uit- en inbouw van onderdelen, die, zoals aangetoond kan worden, ten gevolge van een materiaal- of productiefout onbruikbaar zijn geworden. Er zijn geen verdere rechten; de onderhoudswerkzaamheden worden niet gedekt door de garantie. De claim moet worden verhaald op Westland Verandas onder voorlegging van het garantiebewijs en/of het aankoopbewijs. Om aanspraak te kunnen maken op garantie is steeds vereist dat het product bij Westland Verandas werd gekocht en het product volledig is betaald volgens de betalingsvoorwaarden die bij de verkoop van het product met Westland Verandas werden overeengekomen.
 2. Onderdelen die door ondeskundige bediening of reparatie, door gebrekkig onderhoud of door normale slijtage (slijtageonderdelen) onbruikbaar zijn geworden, zijn uitgesloten van de garantie. In uw gebruiksaanwijzing alsmede in hoofdstukken II, III en IV van deze voorwaarden vindt u hierover meer gedetailleerde toelichtingen. De gebruiksaanwijzing is onderdeel van deze garantievoorwaarden. Een voorwaarde voor de garantieverlening is daarom dat de klant de ontvangst van de gebruiksaanwijzing schriftelijk bevestigt en de daarin opgenomen instructies voor bediening, onderhoud en reparatie nauwgezet heeft nageleefd. Een andere voorwaarde is, dat uitsluitend originele vervangingsonderdelen, originele gereedschappen en accessoires van Westland Verandas worden gebruikt. Bovendien moeten alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing of met toestemming van Westland Verandas worden uitgevoerd, indien deze voorwaarden niet in acht worden genomen komt de garantie automatisch te vervallen.

Duur van de garantie

 1. Bij uitsluitend huishoudelijk gebruik zijn de navolgende garantieperioden van toepassing:
 • Ambiance veranda: 10 jaarop aluminium
 • Allure veranda: 15 jaar1op aluminium
 • Glasschuifwanden (op glas): 10 jaar1

(2 jaar op sloten en wielen)

 • Coating op aluminium onderdelen: 7 jaar1
 • Polycarbonaat:5 jaar1
 • Rubbers: 5 jaar1
 • LED verlichting: 2 jaar1
 • Overig: 1 jaar1

1) Garantiedekking tijdens looptijd aflopend

 1. Als het ook om industrieel en/of professioneel gebruik gaat, bedraagt de periode 1 jaar. De looptijd start met de eerste aankoop bij Westland Veranda. Bij doorverkoop, begint de garantieperiode daarom niet opnieuw. Als er werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de garantie, in het bijzonder bij het vervangen van onderdelen, wordt de garantieperiode niet opnieuw gestart.
 2. Als een claim wordt ingediend bij Westland Verandas op basis van de garantie, worden de reserveonderdelen zo snel mogelijk geleverd. Een aanspraak van de klant op onmiddellijke levering is echter uitgesloten. Een vertraagde levering vormt daarom geen reden voor vorderingen voor schadevergoeding tegenover Westland Verandas en leidt daarom niet tot een verlenging van de garantieperiode. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat dit geen invloed heeft op de wettelijke aanspraken op schadevergoeding van de klant ten opzichte van de  Westland Verandas.

Bijzondere uitsluitingen van de garantie

Buiten de garantie vallen o.a. gebreken, storingen en verkleuringen als gevolg van:

 1. Een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruikersinstallatie- of montagehandleiding.
 2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
 3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.
 4. Normale slijtage.
 5. Aluminium heeft een doorbuigingstolerantie van maximaal 12mm. Doorbuigingen binnen deze tolerantie vallen niet onder enige garantieregelingen.
 6. Installatie, montage, wijzigingen of reparatie door een niet erkende installateur.
 7. Stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.
 8. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens gebruiksaanwijzing.
 9. Geringe kleur afwijkingen ten opzichte van stalen of promotiematerialen.
 10. Corroderende of materiaal aantastende effecten veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen, zout water, agressieve schoonmaakmiddelen of enig andere conditie.
 11. Kleine onvolkomenheden in de afwerking van het product die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.

Versie februari 2021