Westland Verandas

ARTIKEL 1 – Definities

De ondernemer: Bobby & Jazz Constructions B.V. H.o.d.n. Westland Verandas.Bobby & Jazz Constructions B.V.: De besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage Nederland en kantoorhoudende te (2595 AM) ’s-Gravenhage aan de Prinses Margrietplantsoen 33 en ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 81771495.

De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De consument:
 de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Aflevering
: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bijv. webwinkel of postorder;

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer (bijvoorbeeld bij consumenten thuis, op sommige beurzen of op straat);

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

ARTIKEL 2 – De geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de ondernemer gesloten overeenkomsten met betrekking tot Westland Verandas producten en / of diensten (waaronder aanneming van werk).

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen,afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet deafnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft,kan hij die opeisen.
 2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
 3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 4 – De offerte

 1. Alle offertes zijn tot en met 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane metingen. De afnemer moet daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 7 en 8). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 2. De offerte vermeldt een omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.
 3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).
 4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de werkzaamheden goed kan uitvoeren.
 5. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag de ondernemer de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer. Deze situatie doet zich in het bijzonder voor wanneer de ondernemer een op locatie van de afnemer te monteren product aan de afnemer aanbiedt en daarvoor op de betreffende locatie metingen heeft verricht ten behoeve van het opstellen van de offerte. In dat laatste geval bedragen, behoudens andersluidende afspraak, de door de afnemer aan de ondernemer te betalen kosten voor het opstellen van de offerte € 250,-

ARTIKEL 5 – De overeenkomst (voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18)

De aanbetaling

 1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk van het product.
 2. Bij een overeenkomst op afstand gelden geen maximale aanbetalingspercentages, behoudens wettelijke beperkingen.

Prijswijziging

 1. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.
 2. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt: Prijsverhogingen door Btw-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.
 3. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na het door de ondernemer sluiten van de overeenkomst kunnen door de ondernemer worden doorberekend aan de afnemer. Voor zover de afnemer een consument is, heeft de ondernemer dit recht alleen indien zulks uitdrukkelijk met het sluiten van de overeenkomst met de consument is overeengekomen.
 4. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De ondernemer blijft eigenaar van alle verkochte producten tot de afnemer de totale prijs (en eventuele bijkomende kosten) daarvan volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in  onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
 2. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

 1. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

 1. De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

Voorrijkosten

 1. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.

ARTIKEL 6 – De levertijd

 1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.
 2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhoging binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
 4. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument besteld wordt door deondernemer (bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.

ARTIKEL 7 – Rechten en plichten van de ondernemer

 1. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
 2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
 3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften.
 4. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.
 5. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan is de ondernemer bevoegd de overeengekomen levertijd te verlengen.

ARTIKEL 8 – Rechten en plichten van de afnemer

 1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
 2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
  – Het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd voor de ondernemer en / of door hem ingeschakelde personen toegankelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden;
  – Er voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen
  – Elektriciteit en water ter beschikking van de Ondernemer staan voor het uitvoeren van werkzaamheden. Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.
 4. De afnemer draagt het risico voor schade door:
  – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  – onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
  – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 5. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
 6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer.
 7. De afnemer zorgt ervoor dat op het terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de ondernemer.
 8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
 9. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.
 10. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
 11. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met van overheidswege gegeven voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden.

ARTIKEL 9 – De opslag van producten

 1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.
 2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de ondernemer:
  – nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of;
  – de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de ondernemer ook de opslagkosten rekenen.
 3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.
 4. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

ARTIKEL 10 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

 1. De kosten van het vervoer van de producten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk door de ondernemer aan de afnemer schriftelijk bevestigd. De ondernemer kan voor het vervoer van producten gebruik maken van de diensten van een beroepsvervoerder. De kosten van vervoer zijn onder andere afhankelijk van de bestemming en de toegankelijkheid van de locatie. De ondernemer is niet verplicht tot vervoer buiten de landsgrenzen van zijn eigen land van vestiging. De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer.
 2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te melden.
 3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

ARTIKEL 11 – De betaling

Koop en verkoop

 1. De algemene betalingsconditie is 50% aanbetaling bij akkoord op de offerte en 50% betaling bij aflevering (contant of naar keuze van de ondernemer pinbetaling/ i-deal), ook als er aanneming van werk (diensten) in de overeenkomst is begrepen. Afnemer mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van de ondernemer.
 2. De ondernemer die in gedeelten levert, mag bij elke deellevering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur. Aanneming van werk (diensten)

Betalingstermijn facturen

 1. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 5 dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.

Niet-tijdige betaling

 1. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
 2. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
 3. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 5 nog steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 4 genoemde termijn totdat alles is betaald. Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer wettelijke handelsrente berekenen na in lid 5 genoemde termijn.

Opschorten betalingsverplichting / verrekening

 1. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De ondernemer mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.
 2. Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is afgesproken en de ondernemer het werk niet voortzet, mag de afnemer zijn betaling van de termijn opschorten. Eerder verzonden deelfacturen moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.
 3. Voor zakelijke afnemer geldt dat de betaling van al hetgeen aan de ondernemer verschuldigd is zonder aftrek of verrekening met een vordering welke de afnemer op de ondernemer heeft, dient te geschieden. Voor de consument geldt dat de mogelijkheid van verrekening door de consument wordt uitgesloten voor zover wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 12 – De annulering

 1. Als de afnemer annuleert is de ondernemer niet verplicht deze annulering te accepteren. De afnemer kan geen rechten aan de annulering ontlenen, tenzij de ondernemer de annulering uitdrukkelijk en schriftelijk accepteert.
 2. Accepteert de ondernemer de annulering dan is de afnemer een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding is dan gebaseerd op door de ondernemer gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt één derde deel van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken.
 3. Indien de ondernemer de annulering als bedoeld in lid 2 van dit artikel accepteert, is de afnemer naast de schadevergoeding als bedoeld in lid 2 van dit artikel tevens op eerste verzoek van de ondernemer verplicht om de door de ondernemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen directe betaling van de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, direct over te nemen.
 4. Het in lid 2 genoemde breukdeel staat tussen partijen vast, behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 5. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.
 6. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze verkoopmethode is vastgelegd.

 ARTIKEL 13 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

 1. Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken, komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.
 2. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
 3. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 14 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

 1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven. Voor de ondernemer komen als oorzaken in vorenbedoelde zin onder andere in aanmerking epidemieën en quarantainemaatregelen die uitoefening van de onderneming van de ondernemer kunnen bemoeilijken of belemmeren. Voor de afnemer rechtvaardigen deze hiervoor genoemde specifieke omstandigheden geen beroep op overmacht.
 2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren.
  Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

ARTIKEL 15 – Conformiteit en garantie

 1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 2. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen.
 3. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer. Voor Westland Verandas producten geldt een fabrieksgarantie welke een vrijwillige extra prestatie vormt van Bobby & Jazz Constructions B.V. De voorwaarden van de fabrieksgarantie worden door de ondernemer op eerste verzoek verstrekt.

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de ondernemer is bij overeenkomsten met zakelijke afnemers beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade. Tot directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade,productieverlies, omzet en/of winstderving. Bovendien is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de ondernemer gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van de ondernemer jegens een zakelijke afnemer beperkt tot het door de ondernemer in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag met een maximum van € 25.000,- en jegens derden beperkt tot € 10.000.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de afnemer met de schade en met de ondernemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Wijst de afnemer een derde aan die de declaraties zal voldoen, dan blijft de afnemer, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

ARTIKEL 17 – Klachten en schade

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.
 2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt op straffe van verval van rechten van de afnemer in verband met bedoelde klachten en schade aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.
 3. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.

ARTIKEL 18 – Overeenkomsten op Afstand en Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten

A – De overeenkomst

 1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 3. De ondernemer mag – als de wet dit toestaat – onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/ of de dienst de volgende informatie meesturen, althans via een verwijzing naar de Westland Verandas website beschikbaar stellen:
  – het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
  – de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  – informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  – de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  – als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. Deze informatie moet door de consument op te slaan en te raadplegen zijn.

B – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product – al dan niet gecombineerd met een dienst – gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument namens hem het product heeft ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door of namens de consument is ontvangen.
 3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

C – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Als de consument verder gaat dan omschreven in het voorgaande artikellid, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

D – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijk instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve:
  – als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of
  – als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten van het product.
 6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
  de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
  de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
  – Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

E – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

F – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:
  – Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

– Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met en / of nagetrokken zijn aan andere producten en /of zaken.

ARTIKEL 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Het op de overeenkomst tussen de ondernemer en de afnemer toepasselijk recht betreft het Nederlandse recht wanneer Bobby & Jazz Constructions B.V. als ondernemer in de zin van deze voorwaarden kwalificeert.. Bij overeenkomsten dient het toepasselijke recht te worden bepaald door aan te sluiten bij het recht van de vestigingsplaats van de ondernemer.
 2. De toepasselijkheid van VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In geval van geschillen tussen de ondernemer en de afnemer is uitsluitend bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van de ondernemer.

versie 1.0 2023